Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής

Ο Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ., καθώς και άλλων, κατά περίπτωση, τμημάτων του Δ.Π.Θ., του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και του Πανεπιστημίου Πατρών, στα γνωστικά αντικείμενα της Εδαφομηχανικής, της Εδαφοδυναμικής, των Θεμελιώσεων, των Μεθόδων Γεωτεχνικής Έρευνας, της Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής, της Βελτίωσης και Ενίσχυσης Εδαφών, των Αγκυρώσεων και Αντιστηρίξεων, των Σηράγγων και Υπογείων Έργων, των Επιχωμάτων και Γαιωδών Φραγμάτων, της Γεωλογίας για Μηχανικούς, της Τεχνικής Γεωλογίας, της Βραχομηχανικής, της Υδρολογίας των Υπόγειων Νερών, της Υδρογεωλογίας, της Αξιοποίησης και Διαχείρισης Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων, της αντιμετώπισης προβλημάτων Ρύπανσης του Γεωπεριβάλλοντος. Σημαντικό κομμάτι των ερευνητικών δραστηριοτήτων του τομέα εντάσσεται σε χρηματοδοτούμενα έργα από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα.

Στον τομέα εργάζονται 6 μέλη ΔΕΠ, 1 μέλος ΕΤΕΠ, 1 μέλος διοικητικού προσωπικού και δραστηριοποιούνται ερευνητικά 10 υποψήφιοι διδάκτορες (Φεβρουάριος 2015).

Ο Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής περιλαμβάνει δύο εργαστήρια: το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων (Διευθυντής, 2014-2015: Αν. Καθηγητής Ι. Μάρκου) και το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας (Διευθυντής, 2014-2015: Καθηγητής Ι. Διαμαντής)

Το προσωπικό του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων διεξάγει υπολογιστική ή/και πειραματική έρευνα: (1) στον τομέα της Εδαφοδυναμικής και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής, (2) στον τομέα της βελτίωσης – ενίσχυσης εδαφών με ενέσεις εμποτισμού, (3) στον τομέα των διογκούμενων εδαφών και (4) στον τομέα της μηχανικής συμπεριφοράς εδαφών ενισχυμένων με γεωσυνθετικά και της αλληλεπίδρασης εδαφών – γεωσυνθετικών. Το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση των κλασικών δοκιμών Εδαφομηχανικής, αλλά και εξειδικευμένων εργαστηριακών δοκιμών για ερευνητικούς ή άλλους σκοπούς, καθώς και πακέτα λογισμικού Γεωτεχνικής Μηχανικής. Το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων παρέχει ερευνητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες συμβούλου σε προβλήματα και τεχνικά έργα που εντάσσονται στο αντικείμενο της Γεωτεχνικής Μηχανικής.

Το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας διεξάγει έρευνα και παρέχει ερευνητικές υπηρεσίες προς τρίτους (φυσικά και νομικά πρόσωπα κάθε μορφής), που περιλαμβάνουν έρευνες και μελέτες (πεδίου και εργαστηριακές): (1) τεχνικογεωλογικές, που σχετίζονται με την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού και με άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες στο γεωπεριβάλλον, καθώς και με τις επιπτώσεις γεωλογικών, εν δυνάμει καταστροφικών, φαινομένων (σεισμοί, κατολισθήσεις, πλημμύρες, κλπ) στα έργα και τις δραστηριότητες αυτές, (2) υδρογεωλογικές, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των υπόγειων νερών και της διαχείρισης υπόγειων υδροφόρων συστημάτων και (3) γεωφυσικές (διασκοπήσεις, γεωηλεκτρικές τομογραφίες, κ.λ.π.). Ο τεχνικός εξοπλισμός του Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας περιλαμβάνει όργανα Τεχνικής Γεωλογίας και Βραχομηχανικής, Υδρογεωλογίας, Υδροχημείας, καθώς και γεωφυσικών διασκοπήσεων. Επίσης, το εργαστήριο συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου, των ΟΤΑ και του ιδιωτικού τομέα , στο πλαίσιο κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων και άλλων δραστηριοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Διευθυντής (2014-2015): Αν. Καθηγητής Σ. Σκιάς
Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410 79688
email: skias@civil.duth.gr