Εμπλουτισμός της λίστας με προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με την Πληροφορική ή το χειρισμό Η/Υ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά τις με αριθμ. 1/23-10-2007 και 32/17-7-2007 Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και με τη με αριθ. 7/8-2-2017 Συνέλευση Τμήματος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών αποφασίστηκε ότι τα παρακάτω προπτυχιακά μαθήματα είναι σχετικά με την Πληροφορική ή με το χειρισμό Η/Υ (συμπεριλαμβάνονται και μαθήματα παλαιότερων προγραμμάτων).

1. Πληροφορική (1ο εξάμ.)

2. Τεχνική της Αναπαράστασης μέσα από Η/Υ-Μέθοδοι CADD (2ο εξάμ.)

3. Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών (2ο εξάμ.)

4. Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών (7ο εξάμ.)

5. Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης των Κατασκευών (8ο εξάμ.)

6. Σχεδιασμός Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ (9ο εξάμ.)

7. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-GIS (9ο εξάμ.)

8. Μελέτες Έργων Οδοποιίας (8ο εξάμ.)

9. Υπολογισμός Υδραυλικών Έργων με Η/Υ (9ο εξάμ.)

10. Εισαγωγή στην Πληροφορική-Γλώσσα FORTAN (1ο εξάμ.)

11. Προγραμματισμός Η/Υ-Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών (2ο εξάμ.)

12. Προγραμματισμός Η/Υ (1ο έτος)

13. Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ (2ο έτος)

14. Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙΙ (2ο έτος)

15. Αριθμητική Ανάλυση - Μέθοδοι (2ο εξάμ.)

16. Αριθμητικές Μέθοδοι Γεωτεχνικής Μηχανικής (7ο εξάμ.)

17. Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ (9ο εξάμ.)

18. Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων (8ο εξάμ.)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών


13-03-2017 (ktsitiri)