Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά-Αριθμητικές Μέθοδοι"