Ανακήρυξη υποψηφίου για την εκλογή Διευθυντή Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανική