Προπτυχιακά Μαθήματα

1ο Εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

ΩΡΕΣ

ECTS

1.

Μηχανική Στερεού Σώματος Ι

5

6,5

2.

Μαθηματική Ανάλυση

4

4,5

3.

Γραμμική Άλγεβρα - Αναλυτική Γεωμετρία

4

4,5

4.

Πληροφορική  (*)

4

4,5

5.

Τεχνική της Αναπαράστασης

3

3

6.

Ιστορία & Φιλοσοφία της Επιστήμης & Τεχνολογίας

2

2

7.

Γεωλογία για Μηχανικούς

3

3,5

8.

Γεωδαισία Ι

3

3,5

9.

Ξένη Γλώσσα (επίπεδο αρχαρίων)

(μάθημα χωρίς βαθμολόγηση)

-

-

Σύνολο

28

32

2ο Εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

ΩΡΕΣ

ECTS

1.

Μηχανική Στερεού Σώματος ΙΙ

4

6

2.

Λογισμός Πολλών Μεταβλητών

(Παπαδόπουλος Β.)

5

5,5

3.

Γεωδαισία ΙΙ - Γεωδαιτικές Ασκήσεις

3

3,5

4.

Τεχνική της Αναπαράστασης μέσα από Η/Υ – Μέθοδοι CADD  (*)

3

3

5.

Αριθμητική Ανάλυση - Μέθοδοι (*)

6

6,5

  6.

Τεχνική Οικονομική

3

3,5

7.

Ξένη Γλώσσα (μέσο επίπεδο)

(μάθημα χωρίς βαθμολόγηση)

-

-

Σύνολο

24

28

(*) Μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 1ου ΕΤΟΥΣ: 60 (32+28)

3ο Εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

ΩΡΕΣ

ECTS

1.

Θεωρία Ελαστικότητας

3

3,5

2.

Σύνθεση και Κατασκευή Κτιρίων – Οικοδομική Ι

5

6

3.

Επιχειρησιακή Έρευνα

(Πρωτοπαπάς)

3

3

4.

Δομικά Υλικά

3

3

5.

Οδοποιία Ι

4

4,5

6.

Διαφορικές Εξισώσεις

5

5,5

7.

Φυσική

3

3

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (υποχρεωτική επιλογή 2 ECTS)

1.

Εφαρμογές Ασαφούς Λογικής σε θέματα Πολιτικού Μηχανικού

3

2

2.

Πεπερασμένες Διαφορές και Στοιχεία

3

2

Σύνολο

29

30,5

4ο Εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

ΩΡΕΣ

ECTS

1.

Αντοχή Υλικών και Εργαστήρια

4

4,5

2.

Σύνθεση και Κατασκευή Κτιρίων – Οικοδομική ΙΙ

4

4,5

3.

Πολεοδομία

3

3,5

4.

Δομικά Υλικά ΙΙ

4

4,5

5.

Ρευστομηχανική

4

4,5

6.

Πιθανότητες – Στατιστική

4

4

7.

Δυναμική του Στερεού Σώματος

2

2

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (υποχρεωτική επιλογή 2 ECTS)

1.

Υδρολογία των Υπόγειων Νερών

3

2

2.

Τερματικές Εγκαταστάσεις

2

2

3.

Προγραμματισμός Διαδικτύου-Ασφάλεια Πληροφοριών:

3

2

4.

Υπολογιστική Νοημοσύνη-Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα

3

2

Σύνολο

27-28

29,5

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 2ου ΕΤΟΥΣ: 60 (30,5+29,5)

5ο Εξάμηνο

Α/Α

Μαθήματα Κορμού (Υποχρεωτικά)

ΩΡΕΣ

ECTS

1.

Στατική των Κατασκευών Ι

5

6

2.

Εδαφομηχανική

5

5,5

3.

Υδραυλική

4

4,5

4.

Τεχνική Υδρολογία

4

4,5

5.

Διοίκηση Έργων & Επιχειρήσεων

4

4

6.

Διαχείριση Περιβάλλοντος Ι

3

3,5

7.

Φιλοσοφία της Τεχνολογίας

(μάθημα χωρίς βαθμολόγηση – δίωρες διαλέξεις)

2

0

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (υποχρεωτική επιλογή 2 ECTS)

1.

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός του Χώρου

3

2

2.

Στοιχεία Τεχνικού Δικαίου

2

2

3.

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS (*)

4

2

4.

Βάσεις Δεδομένων

3

2

Σύνολο

29-31

30

(*) Μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα


6ο Εξάμηνο

Α/Α

Μαθήματα Κορμού (Υποχρεωτικά)

ΩΡΕΣ

ECTS

1.

Στατική των Κατασκευών ΙΙ

5

6

2.

Επιφανειακές Θεμελιώσεις και Ωθήσεις Γαιών

5

5,5

3.

Οδοστρώματα Ι

3

3,5

4.

Κυκλοφοριακή Τεχνική

4

4,5

5.

Αστική Υδραυλική

4

4,5

6.

Τεχνική Γεωλογία & Στοιχεία Βραχομηχανικής

3

4

7.

Η Επιστήμη και το Επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού

(μάθημα χωρίς βαθμολόγηση)

2

0

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (υποχρεωτική επιλογή 2 ECTS)

1.

Οικονομία Μεταφορών

3

2

2.

Θεωρία Ελαστικής Ευστάθειας

3

2

3.

Θεωρία Πλαστικότητας στις Δομικές Κατασκευές

3

2

4.

Ασφάλεια Συστημάτων Μηχανικού

3

2

5.

Υδροπληροφορική

3

2

Σύνολο

29

30

 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 3ου ΕΤΟΥΣ: 60 (30+30)

 

 

7ο Εξάμηνο

Α/Α

Μαθήματα Κορμού (Υποχρεωτικά)

ΩΡΕΣ

ECTS

1.

Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΑ

5

6,5

2.

Εισαγωγή στις Μεταλλικές Κατασκευές

4

5,5

3.

Λιμενικά  Έργα

4

5

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – 7ο Εξάμηνο

Α/Α

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

ΩΡΕΣ

ECTS

1.

Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις – Κτιριοδομία

3

4

2.

Επιφανειακοί Φορείς

3

4

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Κατεύθυνσης (υποχρεωτική επιλογή 4 ECTS)

1.

Ειδικά Θέματα Δομικών Υλικών

2

2

2.

Μηχανική Θραύσης

(δε θα διδαχθεί στο ακαδ. έτος 2015-2016)

3

2

3.

Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτηρίων – Μνημείων

3

2

4.

Πειραματική Αντοχή Υλικών

2

2

5.

Τεχνολογία Ειδικών Σκυροδεμάτων

3

2

6.

Υδραυλική Περιβάλλοντος

(Αγγελίδης)

3

4

7.

Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίων

3

2

8.

Τεχνολογία Σύνθετων Δομικών Υλικών για νέα και υφιστάμενα δομικά έργα

3

3

Σύνολο

22-25

29

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ – 7ο Εξάμηνο

Α/Α

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

ΩΡΕΣ

ECTS

1.

Συγκοινωνιακή Στατιστική

3

3

2.

Οδοποιία ΙΙ 

3

4

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Κατεύθυνσης (υποχρεωτική επιλογή 6 ECTS)

1.

Αντιστηρίξεις

3

4

2.

Τεχνική Συμπεριφορά Πετρωμάτων – Κατολισθήσεις

3

2

3.

Υδραυλική Περιβάλλοντος

3

4

4.

Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίων

3

2

Σύνολο

25

30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – 7ο Εξάμηνο

Α/Α

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης ΩΡΕΣ ECTS

1.

Υδραυλική Περιβάλλοντος

3

4

2.

Αποχετεύσεις

3

4

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Κατεύθυνσης (υποχρεωτική επιλογή 4 ECTS)

1.

Ποιότητα Νερού

2

2

2.

Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας Λυμάτων - Υγειονομική Μηχανική  

3

2

3.

Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίων

3

2

Σύνολο

24-25

29

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – 7ο Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης ΩΡΕΣ ECTS

1.

Εδαφοδυναμική

3

4

2.

Αντιστηρίξεις

3

4

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Κατεύθυνσης (υποχρεωτική επιλογή 4 ECTS)

1.

Τεχνική Συμπεριφορά Πετρωμάτων – Κατολισθήσεις

3

2

2.

Αριθμητικές Μέθοδοι Γεωτεχνικής Μηχανικής

3

2

3.

Υδραυλική Περιβάλλοντος

3

4

4.

Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίων

3

2

Σύνολο

22-25

29

8ο Εξάμηνο

Α/Α

Μαθήματα Κορμού (Υποχρεωτικά)

ΩΡΕΣ

ECTS

1.

Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΒ

5

6,5

2.

Δυναμική των Κατασκευών

3

3,5

3.

Αγγλική Τεχνική Ορολογία

(μάθημα με βαθμολογία, χωρίς ECTS)

3

0

4.

Συγγραφή και παρουσίαση Τεχνικών Εκθέσεων

(μάθημα χωρίς βαθμολογία)

0

0

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – 8ο Εξάμηνο

Α/Α

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

ΩΡΕΣ

ECTS

1.

Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ

4

5

2.

Μεταλλικές Κατασκευές

3

4

3.

Ειδικά Θέματα Κτιριοδομίας – Προστασία Κτιρίων

3

3

4.

Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης των Κατασκευών

3

4

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Κατεύθυνσης (υποχρεωτική επιλογή 4 ECTS)

1.

Εργαστηριακά Θέματα Οπλισμένου Σκυροδέματος

4

2

2.

Κατασκευές Φέρουσας Τοιχοποιίας

3

2

3.

Ξύλινες Κατασκευές

3

2

4.

Διαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ

3

2

5.

Σήραγγες και Υπόγεια Έργα

3

4

6.

Νόμος ενυδατώσεως των τσιμέντων – Εκτίμηση Αντοχής Σκυροδέματος στο Έργο

3

2

Σύνολο

27-31

30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ – 8ο Εξάμηνο

A/A

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

ΩΡΕΣ

ECTS

1.

Οδοστρώματα ΙΙ

3

4

2.

Χωροταξία

3

4

3.

Σχεδιασμός Αεροδρομίων

3

4

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Κατεύθυνσης (υποχρεωτική επιλογή 8 ECTS)

1.

Επιπτώσεις από Κατασκευές Οδών στο Περιβάλλον

3

2

2.

Μελέτες Έργων Οδοποιίας (*)

3

2

3.

Διαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ

3

2

4.

Σήραγγες και Υπόγεια Έργα

3

4

5.

Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων

3

2

6.

Εφαρμογές Λιμενικών Έργων

3

2

Σύνολο

29-32

30

(*) Μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – 8ο Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης ΩΡΕΣ ECTS

1.

Θαλάσσια Υδραυλική και Ακτομηχανική

3

4

2.

Υδραυλική Υπογείων Υδάτων

3

4

3.

Εγγειοβελτιωτικά Έργα

3

4

4.

Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Λυμάτων

3

3

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Κατεύθυνσης (υποχρεωτική επιλογή 5-6 ECTS)

1.

Σήραγγες και Υπόγεια Έργα

3

4

2.

Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ

4

5

3.

Διαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ

3

2

4.

Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων

3

2

  5.

Εφαρμογές Λιμενικών Έργων

3

2

  6.

Πειραματική Υδραυλική

3

2

  7.

Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών

3

2

Σύνολο

27-32

30-31


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – 8ο Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης ΩΡΕΣ ECTS

1.

Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική 

3

4

2.

Σήραγγες και Υπόγεια Έργα

3

4

3.

Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική

3

4

4.

Γεωτεχνικές  Έρευνες και Δοκιμές Πεδίου

3

4

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Κατεύθυνσης (υποχρεωτική επιλογή 4 ή 5 ECTS)

1.

Βελτίωση – Ενίσχυση Εδαφών

3

2

2.

Εργαστηριακά Θέματα Οπλισμένου Σκυροδέματος

4

2

3.

Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ

4

5

4.

Οδοστρώματα ΙΙ

3

4

5.

Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων

3

2

6.

Διαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ

3

2

7.

Εφαρμογές Λιμενικών Έργων

3

2

Σύνολο

26-30

30-31

(*) Μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 4ου ΕΤΟΥΣ: (59 έως 60)

29 + 30 για την κατεύθυνση δομικών έργων,

30 έως 30 για τη συγκοινωνιακή,

29 + 30 -31 για την υδραυλική και

29 + 30 -31 για τη γεωτεχνική

9ο Εξάμηνο

Α/Α

Μαθήματα Κορμού (Υποχρεωτικά)

ΩΡΕΣ

ECTS

1.

Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙΙ

5

6,5

2.

Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΓ

5

6,5

3.

Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός

3

3

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – 9ο Εξάμηνο

Α/Α

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

ΩΡΕΣ

ECTS

1.

Ειδικά στοιχεία Μεταλλικών Κατασκευών – Μεταλλικές Γέφυρες

3

3

2.

Γέφυρες Οπλισμένου & Προεντεταμένου Σκυροδέματος

4

4

3.

Προεντεταμένο Σκυρόδεμα

4

5

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Κατεύθυνσης (υποχρεωτική επιλογή 4 ECTS)

1.

Σύμμικτες Κατασκευές

3

2

2.

Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας – Ανθεκτικότητας Σκυροδέματος

3

2

3.

Σχεδιασμός Δομικών Έργων με τη Χρήση Η/Υ (*)

3

2

4.

Ειδικές Κατασκευές Οπλισμένου & Προεντεταμένου Σκυροδέματος (δε θα διδαχθεί το 2015-2016)

3

2

5.

Βαθιές Θεμελιώσεις

(Κλήμης)

3

4

6.

Έλεγχος και Επεμβάσεις στις Κατασκευές

3

2

7.

ΚΩΣ ΙΙΙΒ – Ειδικές Εφαρμογές Αντισεισμικού Σχεδιασμού

3

4

8.

Ειδικά Κεφάλαια Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών

3

2

Σύνολο

27-30

32

(*) Μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ – 9ο Εξάμηνο

Α/Α

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

ΩΡΕΣ

ECTS

1.

Σιδηροδρομική

3

4

2.

Εργαστηριακά Θέματα Οδοποιίας – Οδοστρωμάτων

4

4

3.

Ειδικά Κεφάλαια Πολεοδομίας

3

3

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Κατεύθυνσης (υποχρεωτική επιλογή 4 ή 5 ECTS)

1.

Προεντεταμένο Σκυρόδεμα

4

5

2.

Επιχώματα και Χωμάτινα Φράγματα

4

4

3.

Βαθιές Θεμελιώσεις

3

4

4.

Γέφυρες Οπλισμένου & Προεντεταμένου Σκυροδέματος

4

4

5.

ΚΩΣ ΙΙΙΒ –Ειδικές Εφαρμογές Αντισεισμικού Σχεδιασμού

3

4

Σύνολο

26-27

31-32


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – 9ο Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης ΩΡΕΣ ECTS

1.

Υδροδυναμικά Έργα

3

4

2.

Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών

3

3

3.

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα

3

4

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Κατεύθυνσης (υποχρεωτική επιλογή 4 ECTS)

1.

Υδραυλικές Μηχανές και Ενέργεια

3

2

2.

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

4

2

3.

Επιχώματα και Χωμάτινα Φράγματα

4

4

4.

Βαθιές Θεμελιώσεις

3

4

5.

Υπολογισμός Υδραυλικών Έργων με Η/Υ (*)

4

2

6.

ΚΩΣ ΙΙΙΒ –Ειδικές Εφαρμογές Αντισεισμικού Σχεδιασμού

3

4

Σύνολο

25-30

31

(*) Μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - 9ο Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης ΩΡΕΣ ECTS

1.

Βαθιές Θεμελιώσεις

3

4

2.

Επιχώματα και Χωμάτινα Φράγματα

4

4

3.

Ειδικά Θέματα Εδαφομηχανικής

3

3

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Κατεύθυνσης (υποχρεωτική επιλογή 4 ECTS)

1.

Σιδηροδρομική

3

4

2.

Εργαστηριακά Θέματα Οδοποιίας – Οδοστρωμάτων

4

4

3.

Γέφυρες Οπλισμένου και Προεντεταμένου Σκυροδέματος

4

4

4.

Υδροδυναμικά Έργα

3

4

5.

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα

3

4

6.

ΚΩΣ ΙΙΙΒ –Ειδικές Εφαρμογές Αντισεισμικού Σχεδιασμού

3

4

7.

Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ (*)

(Δε θα διδαχθεί στο ακαδ. έτος 2015-2016)

3

2

Σύνολο

26-27

31

10ο Εξάμηνο

Α/Α

Μαθήματα

ECTS

1.

Διπλωματική Εργασία

28 ως 29

(με στόχο τις 300)

2.

Πρακτική Άσκηση (Χρηματοδοτούμενη – Προαιρετική και σε περίπτωση που υλοποιηθεί)

0

Σύνολο